Mokamų neformaliojo švietimo paslaugų nėra.

 

Logopedo, specialiojo pedagogo teikiamos paslaugos

Specialusis pedagogas, glaudžiai bendradarbiaudamas su kitais Vaiko gerovės komisijos nariais, mokytojais, mokinių tėvais:

Organizuoja pratybas, kuriose lavina sutrikusias funkcijas bei padeda įsisavinti pagrindinių mokomųjų dalykų medžiagą, taiko specialius darbo būdus bei metodus.

Bendradarbiauja su mokytojais, tėvais, kitais ugdančiais asmenimis, sudarant pritaikytas ir individualizuotas programas.

Esant reikalui, padeda specialiųjų poreikių vaikui įsitraukti į bendrą veiklą.

Informuoja pedagogus, tėvus apie darbo su specialiųjų poreikių vaikais uždavinius, turinį, rezultatus.

Logopedo darbo kryptys ir turinys

Mokyklos logopedo pagrindinis uždavinys - rūpintis mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos ir komunikacijos sutrikimų korekcija.

Mokyklos logopedo veikla yra kompleksinė, tiesiogiai susijusi su švietimo įstaiga, šeimomis ir apima šias kryptis:

Kalbos tyrimo: tai viena iš pagrindinių mokyklos logopedo veiklos krypčių. Jo metu visapusiškai tiriama mokinio kalba, nustatoma kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdis, planuojama veikla kalbos sutrikimams šalinti.

Konsultavimo ir pedagoginio švietimo: mokyklos logopedas konsultuoja kalbos sutrikimų šalinimo klausimais mokinių tėvus (globėjus), pedagogus; vykdo tėvų (globėjų), pedagogų ir kitų visuomenės narių švietimą aktualiais vaikų kalbos ugdymo, kalbos sutrikimų šalinimo klausimais.

Ryšių su mokykloje dirbančiais specialistais: mokyklos logopedas dalyvauja mokyklos Vaiko Gerovės Komisijos veikloje, bendradarbiauja su mokyklos medicinos darbuotoju, socialiniu pedagogu, psichologu, kitais specialistais.

Tyrimo ir organizavimo: mokyklos logopedas sistemingai kaupia logopedinio tyrimo duomenis,  įsisavina naujas kalbos tyrimo bei korekcinio darbo metodikas, išbando jų galimybes ir taiko jas savo darbe.

Socialinio pedagogo paslaugos

Visi mes kartais susiduriame su įvairiomis problemomis. Vienos jų mus grūdina, kitos – palaužia. Tuomet svarbiausia neužsisklęsti savyje, sukaupti drąsą ir pasinaudoti Jums siūloma pagalba.

Socialinio pedagogo veiklos tikslai: užtikrinti mokinių saugumą, teikti socialinę pagalbą, spręsti vaikų socializacijos problemas, padėti ugdytojams geriau suprasti mokinį ir jo poreikius.

Socialinio pedagogo veiklos uždaviniai: teikti individualią ir grupinę socialinę pagalbą moksleiviams, organizuoti komandinį darbą su elgesio, ugdymosi motyvacijos ir lankomumo problemų turinčiais mokiniais, bendradarbiauti su ugdytojais ir socialiniais partneriais, vykdyti darbą su moksleivių šeimomis, atstovauti vaikų teises teisėsaugos institucijose, padėti vaikams likusiems be tėvų globos, naujai atvykusiems į mokyklą integruotis į šios ugdymo įstaigos gyvenimą.

             Mokykloje dirbanti socialinė pedagogė atlieka šias veiklas:

atlieka tiriamąjį darbą:
tiria socialinę aplinką, socialinių paslaugų poreikį, vykdomų moksleivių socializacijos programų efektyvumą;

globoja sunkiai besiverčiančių šeimų moksleivius, palaikydama pastovų ryšį su šeima, vaiku;

lankosi socialinės rizikos šeimose;

 vykdo socialinį moksleivių ugdymą:

rengia ir vykdo moksleivių socializacijos programas;

dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje;

individualiai dirba su moksleiviais sprendžiant jiems kylančias socialines problemas;

sprendžia lankomumo problemas;

sprendžia ugdymo/ugdymosi problemas;

individualiai konsultuoja tėvus/globėjus sprendžiant vaikų elgesio, tarpusavio santykių problemas;

bendradarbiauja su klasių auklėtojais, dalykų mokytojais;

veda socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimus rizikos grupės moksleiviams;

tvarko rizikos grupės mokinių dokumentaciją, renka informaciją;

rengia ir vykdo  vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programą;

rengia ir vykdo žalingų įpročių prevencijos programą;

rengia ir vykdo  smurto prevencijos programą;

vykdo informacinį darbą:

pristato socialinio pedagogo veiklą mokyklos mokytojams, tėvams, moksleiviams, steigėjui;

rengia informacinius stendus apie: galimybę gauti pagalbą gimnazijoje ir už jos ribų, apie galimybes gauti socialinę paramą, prevencine tema;

rengia informaciją apie dalyvavimą akcijose, renginiuose vykdomuose mokykloje, mieste, respublikoje progimnazijos internetiniame tinklalapyje;

bendradarbiauja su VTAT, sprendžiant elgesio, vaikų teisių pažeidimo atvejus;

bendradarbiauja su policija vaikų delinkventinio elgesio problemoms spręsti;

bendradarbiauja su Kauno miesto socialinės paramos skyriumi organizuojant socialiai remtinų mokinių nemokamą maitinimą, aprūpinimą mokymosi priemonėmis;

bendradarbiauja su Centro seniūnijos socialiniais darbuotojais sprendžiant socialinės rizikos šeimose augančių mokinių  socialinės pagalbos klausimus;

vykdo projektinę-organizacinę veiklą.                    

                                                       Socialinės pedagogės darbo laikas

                                                                             308 kab.

Pirmadienis

7.30 - 13.00

Antradienis

8.30 - 13.00

Trečiadienis

8.30 - 14.00

Ketvirtadienis

8.30 - 12.00

Penktadienis

8.30 - 12.00

Tel. 422811

 

Psichologo paslaugos

 

Progimnazijos psichologė rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Progimnazijos psichologės veikla yra kompleksinė ir apima šias kryptis:

 • Mokinių, tėvų (ar teisėtų vaiko atstovų), mokytojų konsultavimas psichologinių, asmenybės, ugdymo problemų sprendimo klausimais. Tai pagrindinė psichologės veiklos kryptis.
 • Psichologinio įvertinimo – tai konsultavimo tikslais reikalingų duomenų apie vaiko psichologinės problemos būklę gavimas, remiantis psichologiniais metodais.
 • Tyrimo – tai mokslinis, sistemingas psichologinių faktų kaupimas, jų atskleidimas ir analizė, rekomendacijų rengimas, remiantis tyrimo medžiaga, jų teikimas ir diegimas praktinėje veikloje.
 • Psichologinio švietimo – tėvų, mokytojų ir kitų su vaiko ugdymu susijusių asmenų švietimas aktualiais vaiko psichologijos klausimais.
 • Profesinio kuravimo.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto teikiamos paslaugos:

 • kaupia ir analizuoja duomenis apie mokinių sveikatos būklę;
 •  pateikia pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos bei koordinuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą;
 • teikia išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės ugdymo įstaigos bendruomenei;
 •  identifikuoja mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgdamas į vaikų amžiaus tarpsnius;
 • ugdymo įstaigos aplinkoje identifikuoja visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;
 •  teikia siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir ugdymo įstaigos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į ugdymo įstaigos strateginius veiklos planus ugdymo įstaigos administracijai;
 • kartu su ugdymo įstaigos vadovu koordinuoja ugdymo įstaigos veiklą stiprinant mokinių sveikatą;
 • teikia sveikatos žinias ugdymo įstaigos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, moko pritaikyti jas praktiškai;
 • teikia individualias konsultacijas ugdymo įstaigos bendruomenei vaiko sveikatos klausimais;
 • teikia ir / ar koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą ugdymo įstaigoje;
 • tikrina mokinių asmens higieną;
 • planuoja ir taiko užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones;
 • teikia informaciją apie profilaktinių skiepijimų svarbą;
 • dalyvauja įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones;
 • konsultuoja ugdymo įstaigos bendruomenę ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;
 • prižiūri mokinių maitinimo organizavimo atitiktį Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytiems reikalavimams;
 • dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant ugdymo įstaigos veiklą;
 • teikia pagalbą ir informaciją kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą;
 • bendradarbiauja sveikatos stiprinimo klausimais su socialiniais partneriais;
 • bendradarbiauja su asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigų specialistais;
 • teikia siūlymus Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuro) atsakingam asmeniui dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje;
 • atstovauja Biuro ir ugdymo įstaigos interesus, suderinus su Biuro ir / ar mokyklos vadovu;

Tel. 867692655

Veiklos palanas

 

 

Mokinių priėmimas

Projektai

kaunas.png

Pamokų laikas

1.     8.00   -  8.45
2. 8.55   -  9.40
3. 9.50   -  10.35
4. 11.05  -  11.50
5. 12.10  -  12.55
6. 13.05  -  13.50
7. 14.00  -  14.45

Elektroninis dienynas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
2059236

Dabar lankosi

Svetainėje lankosi 106 svečiai ir nėra prisijungusių narių